The Definite Article

[ Adjectives | Adverbs | The Definite Article | Conjunctions ]

[ Nouns | Numbers | Prepositions | Pronouns | Verbs | Front Page ]Declension of the Definite Article

The Definite Article is used as in English when an adjective precedes the noun:

Hinn sterki hestur - The strong horse.

Hin djúpa á - The deep river.

Hið ríka land - The rich land.


		Singular

	M		F		N

N	hinn		hin		hið
A	hinn		hina		hið
D	hinum		hinni		hinu
G	hins		hinnar		hins


		Plural

	M		F		N

N	hinir		hinar		hin
A	hina		hinar		hin
D	hinum		hinum		hinum
G	hinna		hinna		hinna

Back to the Top.

Postpositive Use

The Definite Article follows the noun when:

		Masculine

	S		P

N	hestur-inn		hestar-nir
A	hest-inn		hesta-na
D	hesti-num		hestu-num
G	hests-ins		hesta-nna


		Feminine

	S		P

N	borg-in			borgir-nar
A	borg-ina		borgir-nar
D	borg-inni		borgu-num
G	borgar-innar		borga-nna		Neuter

	S		P

N	skip-ið			skip-in
A	skip-ið			skip-in
D	skipi-nu		skipu-num
G	skips-ins		skipa-nna


Back to the Top.